Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για εκτροφή αιγοπροβάτων Γλώσσας Σκοπέλου και Πηλίου και αιγών Σκοπέλου

Όλα τα νέα
e-thessalia.gr
2018-10-06 12:36:11
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για εκτροφή αιγοπροβάτων Γλώσσας Σκοπέλου και Πηλίου και αιγών Σκοπέλου

Σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με ανακοίνωση για την εφαρμογή του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Να αναφερθεί ότι στη Μαγνησία μπορούν να επιδοτηθούν οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν αιγοπρόβατα Γλώσσας Σκοπέλου και Πηλίου και αίγες Σκοπέλου, ενώ στον σχετικό πίνακα περιλαμβάνονται και τα ιπποειδή Θεσσαλίας.
Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα θα είναι οι κτηνοτρόφοι, που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον σχετικό πίνακα, εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας και εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
-Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
-Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη.
-Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ.Ζαγορά Πήλιο