Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε αγρότες της Μαγνησίας

Όλα τα νέα
e-thessalia.gr
2020-01-19 16:02:46

Την ευκαιρία να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ για ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους το 2018 από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα έχουν αγρότες της Μαγνησίας, καθώς αναρτήθηκε το σχετικό ΦΕΚ. Να αναφερθεί ότι το ποσό των αποζημιώσεων μπορεί να φτάνει μέχρι και 200.000 ευρώ, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι και τις 31-08-2022 και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 3-12-2022.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ με τίτλο «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018».
Στον Νομό Μαγνησίας αναμένεται μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας να αποσταλούν από τον ΕΛΓΑ Λάρισας στους κατά τόπους Δήμους τα στοιχεία με τις εγκεκριμένες αναγγελίες ζημιών και οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της αριθμ. 19/146296/29.12.16 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4562), θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017), της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) – αν υπάρχει – και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.
Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017) και η «Δήλωση φορολογίας Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματά τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.
Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 619/146296/29.12.16 – ΦΕΚ Β’ 4562) όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

Τα ποσά της ενίσχυσης
Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την αριθμ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.Ζαγορά Πήλιο